GIẢNG SƯ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC 

 

TT. Thích Minh Hạnh

TT. Thích Phước Thành

TT. Thích Trí Hải

TT. Thích Hải Đạt

TT. Thích Minh Thanh

TT. Thích Minh Thọ

TT. Thích Lệ Thọ

TT. Thích Trung San

TT. Thích Thiện Hảo

TT. Thích Nguyên Sĩ

TT. Thích Nhật Quang

ĐĐ. Thích Phước Thuận

ĐĐ. Thích Thiện Nguyện

ĐĐ. Thích Minh Thịnh

ĐĐ. Thích Phước Hạnh

Ni sư Thích Nữ Huệ Chơn

GV. Diệp Thanh Tuấn

GV. Trịnh Minh Hiếu

GV. La Thị Út

GV. Bùi Thị Hường

GV. Nguyễn Lê Lý

GV. Lý Tú Cầm