Giảng sư

GIẢNG SƯ TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC

9a4dcfee88054a5b1314

TT. Thích Nguyên Sỹ

 

22ef095b4eb08ceed5a1

TT. Thích Lệ Thọ

 

3a364197067cc4229d6d

TT. Thích Minh Thanh

 

33d8e769a08262dc3b93

TT. Thích Trung San

 

3391e326a4cd66933fdc

TT. Thích Trí Hải

 

7f890d224ac98897d1d8

TT. Thích Phước Thành

 

2765bdc6fa2d3873613c

TT. Thích Minh Hạnh

 

9b1c43a80443c61d9f52

TT. Thích Nhật Quang

 

849cec3cabd7698930c6

TT. Thích Thiện Hảo

 

57be5f1218f9daa783e8

TT. Thích Minh Thọ

 

0d7f3cd17b3ab964e02b

TT. Thích Hải Đạt

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

41f1165651bd93e3caac

ĐĐ. Thích Phước Hạnh

01c647730098c2c69b89

ĐĐ. Thích Thiện Nguyện

663cb589f262303c6973

ĐĐ. Thích Minh Thịnh

822bf383b46876362f79

NS. Thích Nữ Huệ Chơn

784fdbed9c065e580717

GV. Diệp Thanh Tuấn

3139a288e563273d7e72

GV. Trịnh Minh Hiếu

9196ed22aac9689731d8

GV. Bùi Thị Hường

a75c09f64e1d8c43d50c

GV. La Thị Út

e45c63f4241fe641bf0e

GV. Nguyễn Lê Lý

us leo.

1ac2186e5f859ddbc494

GV. Lý Tú Cầm