BAN TĂNG SỰ TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

 

TT. Thích Giác Nghi

Trưởng ban

 

TT. Thích Giác Hy

Phó Trưởng ban

TT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng ban

 

TT. Thích Phước Châu

Phó Trưởng ban

.

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Thư ký

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Thư ký

 

 

TT. Danh Dần

Phó Thư Ký

.

TT. Hữu Sam Bass

Ủy viên

ĐĐ. Thích Giác Nhựt

Ủy viên

 

ĐĐ. Thích Huệ Thường

Ủy viên

.

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Ủy viên

 BAN GIÁO DỤC PHẬT GIÁO GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI  (2022-2027)

TT. Thích Phước Chí

Trưởng ban

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Trưởng ban Thường trực

 

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Phó Trưởng ban kiêm Thư ký

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Ủy viên

 

ĐĐ. Thích Trung Phương

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

SC. Thích Nữ Như Mỹ

Ủy viên

 

 

 BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI  (2022-2027)

SC. Thích Nữ Ngộ Đạo

Trưởng ban

 

ĐĐ. Thích Minh Giác

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Minh Thiện

Phó Trưởng ban

.

ĐĐ. Indathero

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Đăng Ngộ

Chánh Thư ký

Cư sĩ Ngộ Nghiêm

Phó Thư ký kiêm Thủ quỷ

.

ĐĐ. Thích Huệ Thoại

Kiểm soát

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Ủy viên

ĐĐ. Thích Huệ Thiền

Ủy viên

Đ Đ. Thích Minh Phương

Ủy viên

Ni sư Thích Nữ Nghĩa Thoại

Ủy viên

SC. Thích Nữ Liên Thường

Ủy viên

SC. Thích Nữ Tâm Mãn

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Duyên 

Ủy viên

Cư sĩ Giác Thái

Ủy viên

Cư sĩ Nguyên Tuệ

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Cửu 

Ủy viên

Cư sĩ Huệ Hùng

Ủy viên

Cư sĩ Diệu Đồng

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Viên

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Điền

Ủy viên

Cư sĩ Hoa Tâm

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Hiền

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Huệ

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Trọng

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Đáng

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Duyên

Ủy viên

 

Cư sĩ Ngọc Nhân

Ủy viên

 BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

TT. Thích Phước Châu

Trưởng Ban

ĐĐ. Thích Minh Giác

Phó trưởng Ban

SC. Thích Nữ Chúc Như

Phó trưởng Ban

ĐĐ. Thích Huệ Thành

Kiểm Soát

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Thư ký

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Thủ quỹ

 

ĐĐ. Thích Trung Lành

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Hùng

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thế

Ủy viên

ĐĐ. Thích Bửu Minh

Ủy viên

 BAN HOẰNG PHÁP GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

 

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Trưởng ban

ĐĐ. Thích Huệ Thường

Phó trưởng ban

TT. Lý Quang Long

Phó trưởng ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Thư ký

ĐĐ. Thích Minh Luận

Ủy viên

ĐĐ. Indathero

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

.

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Quảng Trí

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tấn

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Hiếu

Ủy viên

SC. Thích Nữ

Liên Hòa

Ủy viên

SC. Thích Nữ

Liên Nam

Ủy viên

SC. Thích Nữ Chúc Như

Ủy viên

 BAN NGHI LỄ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

.

Đ Đ. Thích Phước Thuận

Trưởng ban

ĐĐ. Thích

Minh Thiện 

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích

Pháp Chánh

Phó Trưởng ban

Cư sĩ Nhuận Quang

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Thiện Phước

Thư ký

ĐĐ. Thích Trung Thuận       

Ủy viên          

ĐĐ. Thích Minh Hải

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Hạnh      

Ủy viên          

ĐĐ. Thích Tâm Phước

Ủy viên

BAN PHÁP CHẾ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

 

TT. Tăng Sa Vong

Trưởng ban

ĐĐ. Thích Thiện Năng 

Phó Trưởng ban

TT. Trần Duyên

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thạch Dương Trung

Thư kí 

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Ủy viên

TT. Dương Lượng

Ủy viên

TT. Thích Giác Hy

Ủy viên

ĐĐ. Hồ Mít

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Chánh 

Ủy viên

BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

 

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành

Trưởng ban

SC. Thích Nữ Nghiêm Liên

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Như Huệ

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Thư ký

Ni Sư. Thích Nữ Nghĩa Thoại

Thủ quỹ

SC. Thích Nữ Diệu Trang 

Ủy viên

Ni Sư. Thích Nữ Chúc Thuận

Ủy viên

SC. Thích Nữ Nghĩa Hòa

Ủy viên

BAN VĂN HÓA GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

 

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Trưởng ban

TT. Lý Quang Long

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Thiện Tấn

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

Cư sĩ Tịnh Nghiêm

Thư ký

 

Cư sĩ Quang Tịnh

Ủy viên

Cư sĩ Trí Biện

Ủy viên

Cư sĩ Tâm Ngộ

Ủy viên

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KÌ VI 

(2022-2027)

 

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Trưởng ban

ĐĐ. Sơn Hoàng Sướng

Phó Trưởng ban

Cư sĩ Tịnh Nghiêm

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Thư ký

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Phó Thư ký

ĐĐ. Thạch Hoàng Tuấn

Ủy viên

SC. Thích Nữ Nghĩa Huyền

Ủy viên

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

Cư sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên

 

Cư sĩ Trí Biện

Ủy viên

Cư sĩ Nhuận Tài

Ủy viên

 

Ban Tăng sự tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017-2022)

Ban Giáo dục tăng ni tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017-2022)

Ban Kiểm soát tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017-2022)

Ban Từ thiện xã hội tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017-2022)

Ban hướng dẫn Phật tử tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Hoằng pháp tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Nghi lễ tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Pháp chế tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Kinh tế Tài chánh tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Văn hoá tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)

Ban Thông tin Truyền thông tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ (2017-2022)