BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH BẠC LIÊU

TT. Thích Phước Chí
Hiệu trưởng

 

TT. Thích Nguyên Sĩ
Phó hiệu trưởng- Giám luật
TT. Tăng Sa Vong
Phó hiệu trưởng phân hiệu Nam Tông

 

 

ĐĐ. Thích Phước Thuận
Phó hiệu trưởng học vụ
NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa
Phó hiệu trưởng đặc trách lớp Luật Ni

 

Sc. Thích Nữ Nghiêm Thành
Phó hiệu trưởng đặc trách lớp Ni
Cư Sĩ Tắc Hành
Phó hiệu trưởng
ĐĐ. Thích Thiện Năng
Chánh văn phòng