Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH BẠC LIÊU
NHIỆM KỲ 2022-2027
PTC_5274111

TT. Thích Phước Chí

Hiệu trưởng

9a4dcfee88054a5b1314

TT. Thích Nguyên Sỹ

Hiệu phó giám luật

TT SaVong

TT. Tăng Sa  Vong

Hiệu phó đặc trách

phân hiệu Nam tông

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Hiệu phó Hành chánh

SC Nghiem Thanh

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành

Hiệu phó đặc trách lớp Ni

A-in-Dieu-Nghia-225x300

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa 

Chủ nhiệm lớp Luật Ni

BAN GIÁM HIỆU
TRƯỜNG TRUNG CẤP PHẬT HỌC TỈNH BẠC LIÊU
NHIỆM KỲ 2017-2022
PTC_5274111

TT. Thích Phước Chí

Hiệu trưởng

9a4dcfee88054a5b1314

TT. Thích Nguyên Sỹ

Phó hiệu trưởng kiêm giám luật

TT SaVong

TT. Tăng Sa Vong

Phó hiệu trưởng phân hiệu Nam tông

A in Phuoc Thuan

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó hiệu trưởng học vụ

A-in-Dieu-Nghia-225x300

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa

Phó hiệu trưởng đặc trách lớp Luật Ni

SC Nghiem Thanh

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành

Phó hiệu trưởng đặc trách lớp Ni

1_Tran_Phuoc_Thuan

Cư Sĩ Tắc Hành

Phó hiệu trưởng

A in Thien Nang

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Chánh Văn phòng