BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
Nhiệm kỳ VI (2022-2027)

HT. Padumathera

(Lý Sa Muoth)

HT. Sudhamathera

(Hữu Hinh)

Ban minh chứng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu Nhiệm kỳ V (2017 – 2022)