Ban Chứng Minh

BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
Nhiệm kỳ VI (2022-2027)

ht ly sa

HT. Padumathera

(Lý Sa Muoth)

HT HH

 HT. Sudhamathera

(Hữu Hinh)

BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
Nhiệm kỳ V (2017-2022)

HT-Hoang-Quang

Hoà thượng

Thích Hoằng Quang

ht ly sa

HT. Padumathera

(Lý Sa Muoth)

HT HH

 HT. Sudhamathera

(Hữu Hinh)