Lễ Đản sanh Đức Di Lặc Bồ Tát (Maitryea)

33e10acd13b8dfe686a9hoanchinh

Tâm Minh – Lê Đình Thám

Đức Di-lặc Bồ-tát là Đức Phật bổ xứ, sẽ thành Phật trong thế giới chúng ta sau Đức Phật Thích Ca. Ngài đã cùng Đức Thích Ca phát tâm tu hành vô lượng vô số kiếp về trước, khi Đức Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai ra đời.

Vì lòng chuộng hư danh chưa sạch, Đức Di-lặc thường ưa qua lại với các nhà quí phái, nên đường tu hành có phần giải đãi. Về sau Ngài nhờ Đức Thích Ca dạy phép Duy Thức, Ngài quán các pháp đều do thức tâm biến hiện, không có thực tánh, nên diệt trừ được lòng chuộng hư danh và chứng thực được Duy Thức tánh. Ngài tu hành phép Duy Thức trong nhiều đời nhiều kiếp, chứng được vô thượng diệu tâm Thức tâm tam muội, nhận thấy thập phương chư Phật, vô lượng chúng sanh, toàn thể pháp giới đều là thức tâm và thức tâm tức là toàn thể pháp giới không hai không khác, nên được thọ ký thành Phật. Khi Đức Thích Ca ra đời, Ngài hiện sanh trong nhà một vị Bà-la-môn họ A Dật Đa ở Nam Thiên Trúc, tục truyền vào ngày mồng một tháng giêng Việt Nam ta (xuất xứ của ngày đản sanh này chưa rõ ở kinh nào). A Dật Đa nghĩa là không chi hơn là họ của Ngài; còn tên của Ngài là Di-lặc, nghĩa là Từ Thị hay Từ tôn (vị Đại từ). Nhưng Ngài, trong thời quá khứ, là một ông tiên tên là Nhất Thế Trí Quang, nhờ một Đức Phật chỉ dạy đặng từ tâm tam muội, nên từ đó về sau, cho đến khi thành Phật Ngài thường dùng danh hiệu Di-lặc làm tên của Ngài.

Theo Kinh Di-lặc Thượng Sanh, mười hai năm sau khi thuyết kinh ấy, trong ngày rằm tháng hai (tức tháng tư Việt Nam), Ngài Di-lặc sẽ kiết già nhập định tại chỗ đản sanh của Ngài, thân Ngài vàng chói sáng rực như trăm ngàn mặt trời, trong hào quang của Ngài có những chữ: Thủ Lăng Nghiêm tam muội, Bát-nhã Ba-la-mật; Ngài nhập diệt rồi luôn hóa sanh trên hoa sen tử tòa, đền Ma-ni thất bảo ở cung trời Đâu Suất. Xá-lỵ của Ngài như tượng đúc bằng vàng không lay không động, chư Thiên đến xây bửu tháp đặng cúng dường Xá-lỵ ấy.

Trên cung trời ấy, thân Ngài sắc vàng Diêm-phù-đàm, cao lớn tốt đẹp đủ 32 tướng, 80 thứ tốt, xung quanh có vô lượng Bồ-tát làm thị giả, cung Ngài ở Đâu Suất nội viện, cung ấy trang nghiêm tột bậc, kể không xiết, trái với Đâu Suất ngoại viện là cõi trời phàm tục; những cung điện nguy nga, ao sen tốt đẹp, hoa hương bát ngát, châu báu nhảy đầy tiếng nhạc du dương, chen với tiếng ca thánh thót của vô số thiên nữ kiều diễm, mà tất cả tiếng ca nhạc đều diễn những phép tam quy, ngũ giới, thập thiện, khổ, không, vô thường, vô ngã, sáu Ba-la-mật và bốn hoằng thệ nguyện v.v…

Nếu có chúng sanh ưa kính lòng vô thượng bồ-đề muốn làm đệ tử Đức Di-lặc thì phải giữ năm giới hoặc bát quan trai giới cho tinh khiết, thân tâm thường tinh tấn tu pháp thập thiện, và thường nghĩ đến cõi Tịnh độ Đâu Suất thì dầu không đoạn được kiết sử, cũng được vãng sanh về cõi ấy, rồi sau được theo Đức Di-lặc xuống cõi Diêm-phù-đề dự hội Long Hoa sẽ gặp vô lượng vô số Phật và được thọ ký thành Phật.

Chẳng những vậy, trong đại chúng, ai nghe được tên Đức Di-lặc vui mừng cung kính lễ bái thì được vãng sanh về cõi Đâu Suất; cho đến những người trước đã phạm cấm giới, tạo các nghiệp dữ mà đến nghe được danh hiệu đại bi của Đức Di-lặc, biết lễ bái cúng dường, thành tâm sám hối thì cũng được vãng sanh. Lại ai may mắn nghe được danh hiệu Đức Di-lặc thì đời sau thành sanh chánh kiến, khỏi mắc tà kiến, quyết định không hủy báng Tam bảo và không đọa vào các đường dữ.

Nghe được tên Đức Di-lặc đã được trừ tội báo sanh tử trong 50 kiếp, niệm một hiệu Đức Di-lặc đã trừ được tội báo ấy trong 1200 kiếp, lễ kính Đức Di-lặc thì trừ được tội báo ấy trong trăm ức kiếp, và dầu không vãng sanh Đâu Suất thì về sau trong Hội Long Hoa cũng gặp được Phật Di-lặc và phát bồ-đề tâm.

Đức Di-lặc ở cung Đâu Suất nội viện mãi đến tiểu kiếp sau khi loài người được phúc báu lớn, sống lâu hơn tám vạn tuổi, đời vua Chuyển luân Thánh vương tên là Nhương Khư, Ngài mới hiện sanh trong nhà một vị Đại Bà-la-môn tên Diệu Phạm. Thân mẫu Ngài là Phạm Nhất Bà Đề. Đến khi trưởng thành Ngài quan sát ngũ dục thế gian làm cho chúng sanh chìm đắm trong đường sanh tử, rất đáng thương xót, nên Ngài xuất gia học đạo, ngồi dưới cây Bồ-đề Long Hoa, và liền trong ngày xuất gia, Ngài chứng bậc Vô thượng Chánh đẳng chánh giác.

Ngài thuyết pháp hội đầu, độ 96 ức người thành A-la-hán; hội thứ hai độ 94 ức, hội thứ ba độ 92 ức đều thành A-la-hán. Ngài đến núi Kỳ Xà Quật gặp được ông Đại Ca Diếp trao cái y của Phật Thích Ca truyền lại rồi hiện thần thông và nhập diệt. Ngài tán thán công đức của Đức Phật Thích Ca Mâu-ni và của ông Ca Diếp, vị đệ tử tu hành đầu đà đệ nhất, làm cho vô lượng chúng sanh đều phát bồ-đề tâm.

Phật Di-lặc ở đời sáu vạn năm mới nhập diệt, hóa độ chúng sanh số không kể xiết.

Vậy toàn thể tín đồ nên tinh tấn phát tâm hành thiền, một lòng lễ bái cúng dường Đức Di-lặc trong ngày mồng một tháng giêng, để cùng nhau dự Hội Long Hoa thành Phật đạo.

(Trích trong “Bồ-tát Di Lặc Đức Phật đương lai”, Lệ Như Thích Trung Hậu sưu tập, Nxb Tổng hợp Tp.HCM, chương bốn Khảo cứu về Đức Di-lặc, Tr.233-236).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.