Thông báo: Về việc tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Hà”

16/06/2016

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BẠC LIÊU                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN TRỊ SỰ                                    

Số: 01/TB-BTS                              Bạc Liêu, ngày 01  tháng 03  năm 2016. 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Hà”                

                 Kính gửi: – Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   – Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Thưa Quý Ban,

Được sự chấp thuận của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN thể hiện tại công văn số 479/CV.HĐTS ngày 26/12/2015 và công văn số 483/UBND-NCPC ngày 25/02/2016 của UBND tỉnh Bạc Liêu cho phép Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại Giới đàn “Huệ Hà” năm 2016. Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu kính đến Quý Ban các nội dung như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại Giới đàn: Từ ngày 04 đến ngày 06 tháng 6 năm Bính Thân ( 07 đến 09/7/2016 ).

2. Địa điểm tổ chức: Lễ Khai mạc, Lễ Bế mạc và Đàn truyền Giới Tăng tại Quán Âm Phật Đài, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu; Đàn truyền Giới Ni tại chùa Bạch Liên, số 117, đường Ngô Quang Nhã, khóm 6, phường 1, thành phố Bạc Liêu.

3. Các Giới phẩm truyền thọ: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa, Sa Di, Sa Di Ni và Bồ Tát giới.

4. Hồ sơ đăng ký thọ Giới:

a. Giới tử thọ Sa Di, Sa Di Ni:

– 02 Đơn xin thọ Giới có chứng nhận của Bổn sư (hoặc Y chỉ sư), Ban Trị sự GHPGVN huyện, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (Giới tử ở ngoài tỉnh Bạc Liêu);

– 02 Sơ yếu lý lịch có UBND xã, phường xác nhận;

– 02 bản sao Chứng chỉ học lực có thị thực;

– 02 bản photo giấy CMND có thị thực;

– 02 Đơn xin xuất gia (nếu là bảng photo phải có thị thực);

– 03 ảnh 3×4, 03 ảnh 2×3.

b. Giới tử thọ Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa Ma Na:

– 02 Đơn xin thọ Giới có chứng nhận của Bổn sư (hoặc Y chỉ sư), Ban Trị sự GHPGVN huyện, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh (Giới tử ở ngoài tỉnh Bạc Liêu);

– 02 Sơ yếu lý lịch có UBND xã, phường xác nhận;

– 02 bản sao Chứng chỉ học lực cao nhất có thị thực;

– 02 bản photo giấy CMND có thị thực;

– 02 bản sao Chứng điệp thọ Giới Sa Di (nếu thọ Tỳ Kheo), 02 bản sao Chứng điệp thọ Sa Di ni và Thức Xoa (nếu thọ Tỳ Kheo ni), 02 bản sao Chứng điệp thọ Sa Di ni (nếu thọ Thức Xoa Ma Na) có thị thực;

– 03 ảnh 3×4, 03 ảnh 2×3. 

c. Giới tử thọ Bồ Tát giới:

Giới tử Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni đăng ký thọ Bồ Tát giới liên hệ trực tiếp Văn phòng Ban Tổ chức Đại Giới đàn tại Quan Âm Phật Đài. 

Cư sĩ Phật tử đã thọ Tam quy, Ngũ giới trên 02 năm phát nguyện thọ Bồ Tát giới nộp hồ sơ gồm có:

– Đơn xin thọ Bồ Tát giới;

– Bản photo Chứng điệp Quy y Tam Bảo;

– 02 ảnh 2×3. 

 5. Địa điểm phát hành, nhận hồ sơ và thời gian đăng ký: 

Địa điểm: Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu, trụ sở chùa Long Phước, Tỉnh Lộ 38, khóm 6, phường 5, thành phố Bạc Liêu. Điện thoại liên hệ: 07813 602177 hoặc Đại đức Thích Thiện Năng số 0908117891. Hồ sơ có thể tải về từ Website:  phatgiaobaclieu.com (Dưới cuối trang này)

Hồ sơ hoàn tất được nộp trực tiếp tại Văn phòng Ban Trị sự, Ban Tổ chức không nhận hồ sơ chưa đầy đủ hoặc hồ sơ qua đường bưu điện và hồ sơ xin hợp thức hóa.

Thời gian: Ban Tổ chức nhận hồ sơ đăng ký thọ Giới từ ngày ra thông báo đến hếtngày 25 tháng 5 năm Bính Thân ( 29/6/2016 ).

6. Thời gian và địa điểm tập trung: Từ ngày 01,02,03/6 năm Bính Thân (04,05,06/7/2016), Giới tử Tăng tập trung tại Quán Âm Phật Đài, Giới tử Ni tập trung tại chùa Bạch Liên.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu kính nhờ Quý Ban phổ biến thông báo nầy và hoan hĩ cho Giới tử được đến Đại Giới đàn “Huệ Hà” thọ Giới. Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Ban vô lượng an lạc, Phật sự viên thành.          

TM. BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

TRƯỞNG BAN

Đã ký

Thượng tọa Thích Minh Lành                                                           

Nơi nhận:

– Như kính gửi.

– VP2 HĐTS GHPGVN

– Ban Tôn giáo-Sở Nội vụ.

    (để kính tường).

– Lưu VP.

*

NỘI DUNG ÔN TẬP CHO GIỚI TỬ ĐẠI GIỚI ĐÀN “HUỆ HÀ” BẠC LIÊU 2016

Tổ chức từ ngày ngày 04/7 đến ngày 10/7 năm 2016

( 01/6 đến 07/6 năm Bính Thân ) tại Quán Âm Phật Đài và chùa Bạch Liên.

­Nội dung ôn tập dự thi cho Giới tử có hai phần:

– Thi trắc nghiệm phần Giáo lý.

– Khảo hạch trực tiếp phần Luật và Nghi thức khóa tụng niệm.

A. Nội dung ôn tập thi cho Giới tử thọ Giới Sa Di, Sa Di ni:

1. Giáo lý: Quy y Tam bảo, Sám hối, Ăn chay, Lịch sử đức Phật Thích ca.

2. Luật nghi:

– Ngũ giới – Tỳ Ni nhật dụng – 24 Oai nghi.

3. Nghi thức Khóa tụng: Kệ Chung bảng, Công phu chiều, Thời Tịnh độ, Công phu sáng.

B. Nội dung ôn tập cho Giới tử thọ Giới Thức Xoa:

1. Giáo lý và Luật nghi: Chương trình như Giới tử Sa Di Ni

2. Nghi thức Khóa tụng: Công phu sáng, Cúng ngọ, Cúng quả đường, Công phu chiều, Thời tịnh độ.

C. Nội dung ôn tập cho Giới tử thọ Giới Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni:

1. Giáo lý: Chương trình ôn thi trong khóa I, II Phật học Phổ thông do Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn và bài giảng Tứ Diệu Đế.

2. Luật nghi:

– Giới tử Tỳ Kheo học giới Sa Di.

– Giới tử Tỳ Kheo Ni học Giới Sa Di Ni và Thức Xoa.

– Tỳ Ni Nhật Dụng, Oai Nghi Cảnh Sách.

3. Nghi thức Khóa tụng: Kệ chung, Kệ trống, Kệ bảng, Nguyện hương, Phục nguyện, Công phu sáng, Cúng ngọ, Quả đường, Công phu chiều, Tịnh độ, Hồng danh sám hối.

Để Giới thể được châu viên, Giới tử phải thành tâm sám hối Hồng danh càng nhiều càng tốt trước khi nhập Đàn thọ Giới.

– Chọn đường link tải hồ sơ bên dưới:

1: Tiêu chuẩn thọ giới & nội dung ôn tập

2: Đơn xin thọ Sa Di

3: Đơn xin tho Sa Di ni

4: Đơn xin thọ Thức xoa

5: Đơn xin thọ Tỳ Kheo

6: Đơn xin thọ Tỳ Kheo ni

7: Sơ yếu lý lịch

8: Mẫu ghi thông tin cá nhân

9: Đơn xin thọ Bồ Tát giới

Cập nhật ( 23/06/2016 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *