PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN (Thích Huệ Đăng)

PHẬT NÓI KINH VU LAN BỒN

 (Kinh Vu Lan bản tiếng Việt hiện nay thông dụng và bản trong Nghi Thức Tụng Niệm cả hai bản này, đều cùng nằm trong Chánh Tân Tu Đại Tạng, Kinh tập bộ, Tr. 779, số hiệu 0685, 1 quyển, Phật Thuyết Kinh Vu Lan Bồn, Tây Tấn Nhục Chi Tam Tạng Trúc Pháp Hộ dịch. Riêng nghi thức tụng niệm do dịch giả soạn. Đồng thời cũng đã tìm được tên dịch giả bản tiếng Việt. Các bản lưu hành ở hải ngoại hiện nay, đa số đều là bản cũ do vậy không có tên dịch giả. Ngoài ra còn có một bản lượt dịch Tr. 780 b.1, số hiệu 0686, 1 quyển, Phật Thuyết Báo Ân Phụng Bồn kinh còn gọi Báo Tượng Công Đức Kinh, Thất dịch = mất tên người dịch, khoảng thời Đông Tấn. Mùa Vu Lan Thắng Hội PL 2551. bttdtkvn)

Nghi Thức Tụng Kinh Vu Lan

(Thắp 3 cây hương, quỳ ngay

thẳng, cầm hương ngay trán

niệm lớn bài cúng hương)

Cúng Hương

Nguyện đem lòng thành kính

Gởi theo đám mây hương

Phưởng phất khắp mười phương

Cúng dường ngôi Tam Bảo

Thề trọn đời giữ Ðạo

Theo tự tánh làm lành

Cùng pháp giới chúng sanh

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm Bồ Ðề kiên cố

Xa bể khổ nguồn mê

Chóng quay về bờ giác.

(Xá rồi đọc tiếp bài kỳ nguyện)

Kỳ Nguyện

Nay chính là ngày chư Tăng kiết hạ đem đức lành chú nguyện chúng sanh, chúng con một dạ kính thành, cúng dường trì tụng đem công đức này, nguyện khắp mười phương ba ngôi Tam Bảo, Ðức Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðức Tiếp dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật, cùng các vị Bồ tát, tịnh Ðức chúng Tăng, từ bi gia hộ, cho Cửu Huyền Thất Tổ, cha mẹ nhiều đời của đệ tử, cùng tất cả chúng sanh sớm rõ đường lành thoát vòng mê muội, ra khỏi u đồ, siêu sanh Lạc Quốc. Ngưỡng mong oai đức vô cùng, xót thương tiếp độ.

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo (3 lần)

(Ðứng dậy cắm hương và đọc bài kệ Tán Thán Phật)

Tán Thán Phật

Ðấng Pháp Vương vô thượng

Ba cõi chẳng ai bằng

Thầy dạy khắp trời người

Cha lành chung bốn loại

Quy y trọn một niệm

Dứt sạch nghiệp ba kỳ

Xưng dương cùng tán thán

Ức kiếp không cùng tận.

Quán Tưởng

Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng.

Ðạo cảm thông không thể nghĩ bàn,

Lưới đế châu ví đạo tràng.

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời.

Trước bảo tọa thân con ảnh hiện

Cúi đầu xin thệ nguyện Quy y.

Ðảnh Lễ

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp giới, quá hiện vị lai, Thập phương Chư Phật, Tôn Pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trú Tam Bảo. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Ðiều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ðương Lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật, Ðại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Ðại Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ tát, Hộ pháp chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lạy)

Chí tâm đảnh lễ: Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi A Di Ðà Phật, Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Ðại Thế Chí Bồ Tát, Ðại Nguyện Ðịa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ Tát. (1lạy)

(Đứng hay ngồi tụng tùy ý)

Tán Lư Hương

Lò hương vừa bén chiên đàn,

Khắp xông Pháp giới đạo tràng mười phương.

Hiện thành mây báu kiết tường,

Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thiền.

Pháp thân toàn thể hiện tiền,

Chứng minh hương nguyện phước liền ban cho.

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ tát. (3 lần)

Chú Ðại Bi

Nam Mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ tát (3 lần)

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô yết đế thước bát ra da. Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát bàn ra phạt duệ. Số đát na đát tả. Nam mô tất cát lật đỏa y mông a rị da. Bà lô cát đế thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì. Hê rị ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tát bà tát đá na ma bà dà. Ma phạt dạt đậu. Đát điệt tha. Án a bà lô hê. Lô ca đế. Ca ra đế. Di hê rị. Ma ha Bồ đề tát đỏa. Tát bà tát bà. Ma ra ma ra. Ma hê ma hê rị đà dựng. Câu lô câu lô yết mông. Độ lô độ lô phạt xà da đế. Ma ha phạt xà da đế. Đà ra đà ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da. Dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá rị. Phạt sa phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô hô lô ma ra. Hô lô hô lô hê rị. Sa ra sa ra. Tất rị tất rị. Tô rô tô rô. Bồ đề dạ bồ đề dạ. Bồ đà dạ bồ đà dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn trì. Địa rị sắc ni na. Ba dạ ma na. Sa bà ha. Tất đà dạ. Sa bà ha. Ma ha tất đà dạ. Sa bà ha. Tất đà du nghệ. Thất bàn ra dạ. Sa bà ha. Na ra cẩn trì. Sa bà ha. Ma ra na ra. Sa bà ha. Tất ra tăng a mục khư da. Sa bà ha. Sa bà ma ha a tất đà dạ. Sa bà ha. Giả cát ra a tất đà dạ. Sa bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Sa bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ. Sa bà ha. Ma bà rị thắng yết ra dạ. Sa bà ha.

Nam mô hát ra đát na đá ra dạ da.

Nam mô a rị da. Bà lô cát đế. Thước bàn ra dạ. Sa bà ha.

Án tất điện đô. Mạn đà ra. Bạt đà da. Sa bà ha.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần)

Khai Kinh Kệ

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu

Con nay nghe thấy chuyên trì niệm

Nguyện tỏ như lai nghĩa nhiệm mầu.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát (3 lần)

Phật Nói Kinh Vu Lan Bồn

Ta Từng Nghe Lời Tạc Như Vầy:

Một thuở nọ Thế Tôn an trụ

Xá Vệ thành Kỳ Thụ Viên trung

Mục Liên mới đặng lục thông

Muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân

Công dưỡng dục thâm ân dốc trả

Nghĩa sanh thành đạo cả mong đền

Làm con hiếu hạnh vi tiên

Bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm

Thấy vong mẫu sanh làm ngạ quỷ

Không uống ăn tiều tụy hình hài

Mục Liên thấy vậy bi ai

Biết mẹ đói khát ai hoài tình thâm

Lo phẩm vật đem dâng từ mẫu

Ðặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu

Thấy cơm mẹ rất lo âu

Tay tả che đậy hữu hầu bốc ăn

Lòng bỏn sẻn tiền căn chưa dứt

Sợ chúng ma cướp giựt của bà

Cơm chưa đưa đến miệng đà

Hóa thành than lửa nuốt mà đặng đâu

Thấy như vậy âu sầu thê thảm

Mục Kiền Liên bi cảm xót thương

Mau mau về chốn giảng đường

Bạch cùng Sư phụ tầm phương giải nàn

Phật mới bảo rõ ràng căn cội

Rằng mẹ ông gốc tội rất râu

Dầu ông thần lực nhiệm mầu

Một mình không thể ai cầu đặng đâu

Lòng hiếu thảo của ông dầu lớn

Tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên

Cùng là các bậc thần kỳ

Tà ma ngoại đạo, bốn vì Thiên Vương

Cộng ba cõi sáu phương tu tập

Cũng không phương cứu tế mẹ ngươi

Muốn cho cứu được mạng người

Phải nhờ thần lực của mười phương Tăng

Pháp cứu tế ta toan giảng nói

Cho mọi người thoát khỏi ách nàn

Bèn kiêu Mục thị đến gần

Truyền cho diệu Pháp ân cần thiết thi

Rằm tháng bảy là ngày tự tứ

Mười phương Tăng đều dự lễ này

Phải toan sắm sửa chớ chầy

Thức ăn trăm món, trái cây năm màu

Lại phải sắm gường nằm nệm lót

Cùng thau, bồn, đèn đuốc, nhang, dầu

Món ăn tinh sạch báu mầu

Ðựng trong bình bát vọng cầu kính dâng

Chư Ðại Ðức mười phương thọ thực

Trong bảy đời sẽ đặng siêu thăng

Lại thêm cha mẹ hiện tiền

Ðặng nhờ phước đức tiêu khiên ách nàn

Vì ngày ấy Thánh Tăng đều đủ

Dầu ở đâu cũng tựu hội về

Như người thiền định sơn khê

Tránh điều phiền não chăm về thiền na

Hoặc người đặng bốn tòa đạo quả

Công tu hành nguyện thỏa vô sanh

Hoặc người thọ hạ kinh hành

Chẳng ham quyền quý ẩn danh lâm tòng

Hoặc người đặng lục thông tấn phát

Và những hàng Duyên giác Thinh văn

Hoặc chư Bồ tát mười phương

Hiện hình làm Sãi ở gần chúng sanh

Ðều trì giới rất thanh rất tịnh

Ðạo đức dày chánh định chơn tâm

Tất cả các bậc Thánh phàm

Ðồng lòng thọ lãnh bát cơm lục hòa

Người nào có sắm ra vật thực

Ðặng cúng dường Tự Tứ Tăng thời

Hiện tiền phụ mẫu của người

Bà con quyến thuộc thảy đều nhờ ơn

Tam đồ khổ chắc rằng ra khỏi

Cảnh thanh nhàn hưởng thọ tự nhiên

Như còn cha mẹ hiện tiền

Nhờ đó cũng đặng bá thiên thọ trường

Như cha mẹ bảy đời quá vãng

Sẽ hóa thân về cõi thiên cung

Người thì tuấn tú hình dung

Hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân

Phật dạy bảo mười phương Tăng chúng

Phải tuân theo thể thức sau này

Trước khi thọ thực đàn chay

Phải cầu chú nguyện cho người tín gia

Cầu thất thế mẹ cha thí chủ

Ðịnh tâm thần quán đủ đừng quên

Cho xong định ý hành thiền

Mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng

Khi thọ dụng, nên an vật thực

Trước Phật đài hoặc tự tháp trung

Chư Tăng chú nguyện viên dung

Sau rồi tự tiện thọ dùng bữa trưa

Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt

Mục Liên cùng Bồ tát chư Tăng

Ðồng nhau tỏ dạ vui mừng

Mục Liên cũng hết khóc than sầu buồn

Mục Liên mẫu cũng trong ngày ấy

Kiếp khổ về ngạ quỷ được tan

Mục Liên bạch với Phật rằng

Mẹ con nhờ sức Thánh Tăng khỏi nàn

Lại cũng nhờ oai thần Tam Bảo

Bằng chẳng thì nạn khổ khó ra

Như sau đệ tử xuất gia

Vu Lan Bồn pháp dùng mà độ sanh

Ðộ cha mẹ còn đương tại thế

Hoặc bảy đời có thể đặng không

Phật rằng: lời hỏi rất thông

Ta vừa muốn nói con vùng hỏi theo

Thiện nam tử, Tỳ Kheo nam nữ

Cùng quốc Vương, Thái tử, Ðại thần

Tam công, Tể tướng, bá quan

Cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần

Như chí muốn đền ơn cha mẹ

Hiện tại cùng thất thê tình thâm

Ðến rằm tháng bảy mỗi năm

Sau khi kiết hạ chư Tăng tựu về

Chính ngày ấy Phật Ðà hoan hỷ

Phải sắm sanh bá vị cơm canh

Ðựng trong bình bát tinh anh

Chờ giờ Tự Tứ chúng Tăng cúng dường

Ðặng cầu nguyện song đường trường thọ

Chẳng ốm đau cũng chẳng khổ chi

Cùng cầu thất thế đồng thì

Lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhơn thiên

Ðặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp

Lại xa lìa nạn khổ cực thân

Môn sanh Phật tử ân cần

Hạnh tu hiếu thuận phải cần phải chuyên

Thường cầu nguyện thung huyên an hảo

Cùng bảy đời phụ mẫu siêu sanh

Ngày rằm tháng bảy mỗi năm

Vì lòng hiếu thảo ân thâm phải đền

Lễ cứu tế chí thành sắp đặt

Ngõ cúng dường chư Phật, chư Tăng

Ấy là báo đáp thù ân

Sanh thành dưỡng dục song thân buổi đầu

Ðệ tử Phật lo âu gìn giữ

Mới phải là Thích tử Thiền môn

Vừa nghe dứt Pháp Lan Bồn

Môn sanh tứ chúng thảy đồng hỷ hoan

Mục Liên với bốn ban Phật tử

Nguyện một lòng tín sự phụng hành

Trước là trả nghĩa sanh thành

Sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát (3 lần)

Tâm Kinh

Tâm trí tuệ thinh thinh rộng lớn

Sáng trong ngần chẳng bợn mảy trần

Làu làu một tánh thiên chân

Bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm

Vận tâm ấy lặng trong sáng suốt

Cõi bờ kia một bước đến nơi

Trải lòng tròn đủ xưa nay

Công thành quả chứng tỏ bày đích đang

Hàng Bồ tát danh Quan tự tại

Khi tham thiền vô ngại đến trong

Thẩm vào trí huệ mở thông

Soi thấy năm uẩn đều không có gì

Ðộ tất cả không chi khổ ách

Trong thức tâm hiện cảnh sắc ra

Sắc, không chung ở một nhà

Không chẳng khác sắc, sắc nào khác không

Ấy sắc tướng cũng đồng không tướng

Không tướng y như tượng sắc kia

Thọ tưởng hành thức phân chia

Cũng lại như vậy, tổng về chân không

Tòa sắc tướng nhơn ông tạm đó

Các pháp kia tướng nọ luống trơn

Chẳng sanh chẳng dứt thường chơn

Chẳng cấu, chẳng tịnh, chẳng sờn, chẳng thêm

Cớ ấy nên cõi trên không giới

Thể làu làu vô ngại thường chân

Vốn không ngũ uẩn ấm thân

Sáu căn chẳng có sáu trần cũng không

Thấy rỗng không mà không nhãn giới

Biết hoàn toàn thức giới cũng không

Tánh không sáng suốt đại đồng

Vô minh chẳng có mựa hồng hết chi

Vận tâm ấy không gì già chết

Huống chi là hết chết già sao

Tứ đế cũng chẳng có nào

Không chi là trí có nào đắc chi

Do vô sở đắc ly tất cả

Nhơn pháp kia đều xả nhị không

Vận lòng trí huệ linh thông

Bờ kia mau đến tâm không ngại gì

Không quái ngại có chi khủng bố

Tức xa lìa mộng tưởng đảo điên

Tâm không rốt ráo chư duyên

Niết bàn quả chứng chơn nguyên hoàn toàn

Tam thế Phật, y đàng Bát nhã

Ðáo Bồ Ðề chứng quả chánh nhơn

Cho hay Bát nhã là hơn

Pháp môn tối thắng cõi chơn mau về

Thiệt thần chú linh tri đại lực

Thiệt thần chú đúng mực quang minh

Ấy chú tối thượng oai linh

Ấy chú vô đẳng thinh thinh oai thần

Trừ tất cả nguyên nhân các khổ

Thức tỉnh lòng giác ngộ vô sư

Thiên nhơn chơn thiệt bất hư

Án lam thần chú chơn như thuyết rằng:

"Yết Ðế, Yết Ðế, Ba La Yết Ðế, Ba La Tăng Yết Ðế, Bồ Ðề Tát Bà Ha" (3 lần)

Vãng Sanh Thần Chú

Nam Mô A Di Ða bà dạ.

Ða tha dà đa dạ, Ða điệt dạ tha.

A di rị đô bà tỳ, a di rị đa tất đam bà tỳ.

A di rị đa, tỳ ca lan đế.

A di rị đa, tỳ ca lan đa.

Dà di nị, dà dà na.

Chỉ đa ca lệ, ta bà ha.

(3 lần)

Bài Tán Thán Phật A Di Ðà

Chúng Thích tử kiền thiền xưng tán

Ðức Di Ðà vô hạn lợi sanh

Bốn mươi tám nguyện viên thành

Hiện ra tướng tốt sắc thân tuyệt vời.

Kim sắc tướng muôn ngàn công đức

Khắp mười phương chẳng bực sánh bằng

Bạch hào hiển hiện phóng quang

Xoay vần chiếu sáng Vi San năm tòa.

Cặp thanh nhãn thấy xa vô ngại

Sáng trong ngần tứ đại hải dương

Hào quang hóa Phật không lường

Hóa chúng Bồ tát số đương hằng hà.

Ðộ chúng sanh liên hoa chín phẩm

Nước Lạc Bang là cảnh Tây phương

Chí thành thập niệm chiêu chương

Hiện tiền thánh chúng dẫn đường vãng sanh.

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ðại Từ Ðại Bi Tiếp Dẫn Ðạo Sư A Di Ðà Phật.

Nam Mô A Di Ðà Phật (108 lần)

Nam Mô Ðại Bi Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần)

Nam Mô Ðại Thế Chí Bồ tát (3 lần)

Nam Mô Ðịa Tạng Vương Bồ tát (3 lần)

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát (3 lần)

Nam Mô Thanh Tịnh Ðại Hải Chúng Bồ tát (3 lần)

Sám Vu Lan

Ðệ tử chúng con

Vâng lời Phật dạy

Ngày rằm tháng bảy

Gặp hội Vu Lan

Phạm vũ huy hoàng

Ðốt hương đảnh lễ

Mười phương tam thế

Phật, Pháp, Thánh Hiền

Noi gương đức Mục Kiền Liên

Nguyện làm con thảo

Lòng càng áo não

Nhớ nghĩa thân sanh

Con đến trưởng thành

Mẹ dày gian khổ

Ba năm nhũ bộ

Chín tháng cưu mang

Không ngớt lo toan

Quên ăn bỏ ngủ

Ấm no đầy đủ

Cậy có công cha

Chẳng quản yếu già

Sanh nhai lam lũ

Quyết cùng hoàn vũ

Phấn đấu nuôi con

Giáo dục vuông tròn

Ðem đường học đạo

Ðệ tử ơn sâu chưa báo

Hổ phận kém hèn

Giờ này quỳ trước đài sen

Chí thành cung kính

Ðạo tràng thanh tịnh

Tăng bảo trang nghiêm

Hoặc thừa Tự Tứ

Hoặc hiện tham thiền

Ðầy đủ thiện duyên

Dũ lòng lân mẫn

Hộ niệm cho:

Bảy kiếp cha mẹ chúng con

Ðượm nhuần mưa pháp

Còn tại thế:

Thân tâm yên ổn

Phát nguyện tu trì

Ðã qua đời:

Ác đạo xa lìa

Chóng thành Phật quả

Ngưỡng mong các Ðức Như Lai

Khắp cõi hư không

Từ bi gia hộ.

Nam Mô Ðại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát (3 lần)

Sám Mục Liên

Con quỳ lạy Phật Thích Ca

Chứng minh đệ tử tên là Mục Liên

Lòng con mộ đạo tu hiền

Xuất gia theo Phật cầu nguyền hôm nay.

Nghe kinh Phật thuyết bảy ngày

Minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành

Lục thông đầy đủ nên danh

Muốn tìm cha mẹ lòng thành gắng công.

Ðền ơn cho bú ẵm bồng

Liền dùng đạo nhãn xem liền thế gian

Thấy vong mẹ khổ muôn vàn

Ốm gầy đói khát trong đàng quỷ ma.

Mục Liên kêu mẹ khóc la

Ðau lòng thương mẹ đọa sa Diêm đình

Thanh Ðề nhìn thấy con mình

Mục Liên cứu mẹ hết tình gắng công.

Con ơi! Mẹ đói trong lòng

Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than

Vội vàng trở lại thế gian

Bới cơm một bát đem sang mẹ mừng.

Và cơm vô miệng nửa chừng

Chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than

Mục Liên xem thấy kinh hoàng

Trong lòng đau đớn khóc than buồn tình.

Mẹ ơi! niệm Phật độ mình

Trở về lạy Phật cầu xin mẹ già

Thích Ca đức Phật phân qua

Mẹ ngươi tội nặng đọa ra nghiệp hành.

Ta truyền cứu tế pháp lành

Cần cầu tăng chúng tịnh thanh chú nguyền

Cầu cho phụ mẫu hiện tiền

Lục thân quyến thuộc bình yên đều hòa.

Bảy đời phụ mẫu đã qua

Về trời hưởng phước sáng lòa hào quang

Vui chơi thông thả thanh nhàn

Ngày rằm tháng bảy lập đàn trai Tăng.

Sắm cơm trăm món đồ ăn

Trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng

Chiếu, giường, bồn nước, mùng, màn

Dầu, đường, trà lá, bát vàng đựng cơm.

Những đồ vật quý bông thơm

Thành tâm dọn tiệc Lan Bồn phân minh

Cúng dường Tam bảo cầu kinh

Chư Tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang.

Cầu cho thí chủ trai đàn

Tâm hành thiền định vái van chúc nguyền

Thanh Ðề khổ ách hết liền

Ngày Rằm tháng Bảy thành Tiên về Trời.

Noi gương hiếu thảo đời đời

Xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con

Nhai cơm cho bú hao mòn

Ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng.

Trời cao đất rộng mênh mông

Biển hồ lai láng sánh đồng Thái sơn

Tu hành báo tứ trọng ân

Ðộ đời ba cõi sạch trơn trọn lành.

Mục Liên đại hiếu tu hành

Báo ân phụ mẫu nên danh độ đời.

Hồi Hướng

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh

Vô biên thắng phước giai hồi hướng

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ

Thế thế thường hành Bồ tát đạo.

Nguyện sanh Tây phương Tịnh độ trung

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh

Bất thối Bồ tát vi bạn lữ.

Nguyện dĩ thử công đức

Phổ cập ư nhất thiết

Ngã đẳng dữ chúng sanh

Giai cộng thành Phật đạo.

Tam Tự Quy

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng.

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh, thấu rõ kinh tạng trí tuệ như biển.

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng hết thảy không ngại.

Hòa Nam Thánh Chúng

Dịch giả: Thích Huệ Đăng

Cập nhật ( 14/12/2008 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *