BAN TĂNG SỰ TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ V (2017-2022)

HT. Thích Huệ Trí

Trưởng ban

 

 

TT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng ban

TT. Thích Giác Nghi

Phó Trưởng Ban

 

 

TT. Thích Giác Tạng

Phó Trưởng ban

TT. Thích Quảng Thới

Phó Trưởng Ban

 

 

ĐĐ. Thích Thiện Năng

Thư ký

ĐĐ Thích Phước Thuận

Phó Thư ký

ĐĐ Danh Dần

Phó Thư ký

 

 

TT. Thích Giác Hy

Ủy viên

TT. Thích Phước Châu

Ủy viên

TT. Thích Thiện Trì

Phó Thư ký

 

 

TT. Hữu Sâm Bas

Ủy viên

TT. Thích Giác Nhựt

Ủy viên

TT. Thích Thanh Nhân

Ủy viên

 

 

ĐĐ Thích Huệ Thường

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Ủy viên

 

 

BAN GIÁO DỤC TĂNG NI TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ V (2017-2022)

TT. Thích Phước Chí

Trưởng ban

 

 

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Phó Trưởng ban Thường trực

Đại đức Thích Thiện Năng

Phó Trưởng ban – Thư ký

 

 

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành

Phó Trưởng ban

 

 

ĐĐ. Thích Giác Nhựt

Ủy viên

SC. Thích Nữ Huệ Phương

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Như Huệ

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

 

 

BAN KIỂM SOÁT TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ V (2017-2022)

TT. Thích Quảng Thới

Trưởng Ban

 

 

TT. Thích Giác Tạng

Phó Trưởng ban

TT. Thích Thanh Nhân

Phó Trưởng Ban

ĐĐ. Hữu Sâm Bas

Phó Trưởng Ban

 

 

ĐĐ. Thích Khả Chân

Thư ký

ĐĐ. Danh Dần

Phó Thư Ký

ĐĐ. Thích Giác Đạt

Thủ Quỹ

 

 

TT. Thích Giác Hy

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Giác

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trung Phương

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Ủy viên

NS. Thích Nữ Nghiêm Liên

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Phước

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Trí Lực

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Ủy Viên

 

 

BAN TỪ THIỆN XÃ HỘI TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ V (2017-2022)

TT. Thích Giác Tạng

Trưởng Ban

 

 

TT. Kim Ngọc

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Phước Tâm

Phó Trưởng Ban

 

 

SC. Thích Nữ Ngộ Đạo

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Phó Trưởng Ban – Chánh thư ký

 

 

Cư sĩ Ngộ Nghiêm

Phó Thư ký

SC. Thích Nữ Liên Thường

Chánh Văn phòng

Sư cô Thích Nữ Diệu Lý

Thủ Quỹ

 

 

ĐĐ. Thích Minh Giác

Kiểm soát

SC. Thích Nữ Linh Ngọc

Ủy viên

SC. Thích Nữ Huệ Hiền

Ủy viên

SC. Thích Nữ Tịnh Liên

Ủy viên

SC. Thích Nữ Trung Tín

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Hiền

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Hậu

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Đức

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Hào

Ủy viên

 

 

Cư sĩ Ngộ Hiền

Ủy viên

Cư sĩ Hoa Tâm

Ủy viên

Cư sĩ Lý Quờn

Ủy viên

 

 

Cư sĩ Liễu Ngọc

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Châu

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Trường

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Thảo

Ủy viên

Cư sĩ Ngọc Đáng

Ủy viên

 

 

BAN HƯỚNG DẪN PHẬT TỬ TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ V (2017-2022)

TT. Thích Phước Châu

Trưởng Ban

 

 

ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Truyền

Phó Trưởng ban

NS. Thích Nữ Hòa Liên

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Viên Giác

Phó Trưởng ban

 

 

ĐĐ. Thích Minh Giác

Kiểm soát

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Thư ký

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Thủ quỹ

 

 

ĐĐ. Thích Huệ Thành

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Đức

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Đức

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Minh Kiến

Ủy viên

SC. Thích Nữ Chúc Như

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Ủy viên

 

 

Cư sĩ Huệ An

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Thông

Ủy viên

Cư sĩ Ngộ Trí

Ủy viên

 

BAN HOẰNG PHÁP TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ (2017-2022)

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến

Trưởng ban

 

 

TT. Thích Giác Hy

Phó Trưởng ban

TT. Thích Trí Đăng

Phó Trưởng ban

 

 

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Thư Ký

SC. Thích Nữ Diệu Thuận

Thủ quỷ

ĐĐ. Thích Lệ Mãn

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Tông Truyền

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Lực

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Chí

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Quang Hải

Ủy viên

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

 

 

BAN NGHI LỄ TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ (2017-2022) 

ĐĐ. Thích Phước Thuận

Trưởng ban

 

 

ĐĐ. Thích Minh Thiện

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn

Thư ký

 

 

ĐĐ. Thích Minh Hải

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Thiện Lạc

Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Phước

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Trung Thuận 

Ủy viên

Cư sĩ Nhuận Quang

Ủy viên

 

 

BAN PHÁP CHẾ TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ (2017-2022) 

ĐĐ. Thích Thanh Nhân

Trưởng ban

 

 

BAN KINH TẾ TÀI CHÁNH TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ (2017-2022) 

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành 

Trưởng ban

 

 

SC. Thích Nữ Nghiêm Liên

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Như Huệ

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Diệu Lý

Thư Ký

 

 

SC. Thích Nữ Nghĩa Thoại

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên

SC. Thích Nữ Chúc Thuận

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Nghĩa Hòa

Ủy viên

 

 

BAN VĂN HÓA TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ (2017-2022) 

Cư sĩ Tắc Hành

Trưởng Ban

 

 

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Huệ Phương

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Pháp Chánh

Thư ký

 

 

ĐĐ. Thích Thiện Lộc

Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Tâm

Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Chân

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Như Huệ

Ủy viên

Cư sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên

Tiến sĩ Đào Hoàng Nam

Ủy viên

 

 

Tiến sĩ Nguyễn Phước Hoàng

Ủy viên

Tiến sĩ Trương Thu Trang

Ủy viên

 

 

Thạc sĩ Thạch Thị Hồng Nhung

Ủy viên

Nhà thơ Thạch Đờ Ni

Ủy viên

NS Nhiếp ảnh Nguyễn Như Ý

Ủy viên

 

 

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TỈNH BẠC LIÊU NHIỆM KỲ (2017-2022) 

Cư sĩ Tĩnh Toàn

Trưởng ban

 

 

ĐĐ. Thích Trí Lực

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Diệu Thuận

Phó Trưởng ban

SC. Thích Nữ Liên Ngọc

Phó Trưởng ban

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Thư ký

Cư sĩ Nhuận Tài

Phó Thư ký

ĐĐ. Thích Trung Phương

Kiểm soát

SC. Thích Nữ Nghĩa Tịnh

Thủ qũy

Cư sĩ Trí Biện

Công nghệ thông tin

ĐĐ. Thích Huệ Thành

Ủy viên

SC. Thích Nữ Liên Nam

Ủy viên

SC. Thích Nữ Nghĩa Huyền

Ủy viên

SC. Thích Nữ Huệ Phương

Ủy viên

Cư sĩ Thiện Thông

Ủy viên

Cư sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên