BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

NHIỆM KỲ V (2017-2022)

HT. Thích Huệ Trí
Trưởng ban Ban Trị sự – Trưởng ban Ban Tăng sự

 

TT. Thích Phước Chí
Phó Trưởng ban -Trưởng ban Giáo dục Phật giáo
TT. Thích Giác Nghi
Phó Trưởng ban Thường trực – Chánh Thư ký Ban Trị sự
TT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng ban-Đặc trách Phật giáo Nam Tông Khmer

TT. Thích Giác Tạng

Phó Trưởng ban-Trưởng ban Từ thiện Xã hội

TT. Thích Quảng Thới

Phó Trưởng ban-Trưởng ban Kiểm soát

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa
Phó Trưởng ban-Trưởng Phân ban Ni giới

 

 

ĐĐ. Thích Thiện Năng
Phó Thư ký-Chánh Văn phòng
ĐĐ. Danh Dần
Phó Thư ký-Phó Văn Phòng

 

 

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến
Trưởng Ban Hoằng Pháp

 

 

TT. Thích Thanh Nhân
Trưởng Ban Pháp Chế
TT. Thích Phước Châu
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử
SC. Thích Nữ Nghiêm Thành
Trưởng Ban Kinh tế Tài chánh
ĐĐ. Thích Phước Thuận
Trưởng Ban Nghi lễ

 

 

Cư sĩ Tĩnh Toàn
Trưởng Ban Phó Thư ký BTS-Trưởng ban Thông Tin Truyền thông
Cư sĩ Tắc Hành
Trưởng Ban Văn hóa

 

 

NS. Thích Nữ Hòa Liên
Thủ quỹ

TT. Trần Duyên

Ủy Viên Thường trực

TT. Thích Giác Hạnh

Ủy viên Thường trực

 

 

ĐĐ. Thích Huệ Thường

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Giác Tòng

Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Hữu Sam Bass

Ủy viên Thường trực

 

 

ĐĐ. Thích Giác Nhựt

Ủy viên Thường trực

SC. Thích Nữ Ngộ Đạo

Ủy viên Thường trực

SC. Thích Nữ Liên Hòa

Ủy viên Thường trực

 

 

TT. Thích Giác Hy

Ủy viên 

TT. Thích Thiện Trì

Ủy viên 

ĐĐ. Thạch Sóc

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Bửu Chánh

Ủy viên 

TT. Danh Diệu

Ủy viên 

ĐĐ. Dương Lượng

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Phước Tâm

Ủy viên 

TT. Thích Nhựt Huy

Ủy viên 

ĐĐ. Thích Trí Lực

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Thích Trí Đăng

Ủy viên 

TT. Thích Minh Kiến

Ủy viên 

ĐĐ. Thích Trí Hạnh

Ủy viên

 

 

ĐĐ. Hồ Mít

Ủy viên 

NS. Thích Nữ Nghiêm Liên

Ủy viên 

 

 

NS. Thích Nữ Huệ Lạc

Ủy viên

SC. Thích Nữ Diệu Thuận

Ủy viên 

SC. Thích Nữ Diệu Thiền

Ủy viên 

 

SC. Thích Nữ Như Huệ

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Chúc Thật

Ủy viên 

SC. Thích Nữ Diệu Hiền

Ủy viên 

SC. Thích Nữ Huệ Phương

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Nghĩa Thoại

Ủy viên 

SC. Thích Nữ Huệ Hiền

Ủy viên 

SC. Thích Nữ Chúc Thật

Ủy viên

 

 

SC. Thích Nữ Diệu Trang

Ủy viên 

SC. Thích Nữ Chúc Thuận
Ủy viên

 

 

Cư Sĩ Như Tín

Ủy viên 

Cư Sĩ Huệ An

Ủy viên

 

 

Cư Sĩ Duyên Ngọc

Ủy viên 

Cư Sĩ Nhuận Tài

Ủy viên