BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU

NHIỆM KỲ VI (2022-2027)

TT. Thích Giác Nghi
Trưởng ban Ban Trị sự – Trưởng ban Ban Tăng sự

 

TT. Thích Phước Chí
Phó Trưởng ban -Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

TT. Tăng Sa Vong

Phó Trưởng ban – Trưởng ban Pháp chế đặc trách PGNT Khmer

.

TT. Thích Quảng Thới

Phó Trưởng ban-Trưởng ban Kiểm soát

TT. Thích Giác Hy·
Phó Trưởng ban đặc trách hệ phái Khất sĩ

NS. Thích Nữ Diệu Nghĩa
Phó Trưởng ban-Trưởng Phân ban Ni giới

.

ĐĐ. Thích Phước Thuận
Phó Thư ký – Chánh Văn phòng – Trưởng ban Nghi lễ

ĐĐ. Thích Thiện Năng
Chánh Thư Ký

.

TT. Danh Dần
Phó Thư ký-Phó Văn Phòng

ĐĐ. Thích Đạt Ma Khả Kiến
Trưởng Ban Hoằng Pháp

TT. Thích Phước Châu
Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử

.

ĐĐ. Thích Minh Kiến
Trưởng ban Văn hoá

NS. Thích Nữ Hòa Liên
Thủ quỹ

NS. Thích Nữ Ngộ Đạo
Trưởng ban Từ thiện Xã hội

.

SC. Thích Nữ Nghiêm Thành
Trưởng ban Kinh tế Tài chánh

Cư sĩ Tĩnh Toàn
Trưởng ban Thông tin Truyền thông

TT. Hữu Sam Bass
Ủy viên Thường trực

.

TT. Thích Huệ Trung
Ủy viên Thường trực

TT. Thích Giác Nhựt
Ủy viên Thường trực

 

ĐĐ.Thích Huệ Thường
Ủy viên Thường trực

.

TT. Trần Duyên
Ủy viên Thường trực

SC. Thích Nữ Liên Hòa
Ủy viên Thường trực

ĐĐ. Thích Phước Tâm
Ủy viên

.

ĐĐ. Danh Diệu
Ủy viên

 

ĐĐ. Thích Trí Hạnh
Ủy viên

TT. Lý Quang Long
Ủy viên

.

TT. Dương Lượng
Ủy viên

ĐĐ. Hồ Mít
Ủy viên

TT. Thạch Vuông
Ủy viên

.

ĐĐ. Thạch Dương Trung
Ủy viên

ĐĐ. Thạch Thương
Ủy viên

ĐĐ. Tịnh Hạnh
Ủy viên

.

ĐĐ. Thích Minh Giác
Ủy viên

ĐĐ. Thích Pháp Chánh
Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Thiện
Ủy viên

.

ĐĐ. Thích Trung Lành
Ủy viên

ĐĐ. Thích Tâm Nhẫn
Ủy viên

ĐĐ. Thích Trí Hạnh
Ủy viên

.

ĐĐ. Thích Quảng Trí
Ủy viên

ĐĐ. Thích Đạt Ma Lực Tạng
Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Chí
Ủy viên

.

ĐĐ. Thích Thiện Hậu
Ủy viên

ĐĐ. Thích Thiện Phước
Ủy viên

ĐĐ. Thích Trung Thuận
Ủy viên

ĐĐ. Thích Minh Nghĩa
Ủy viên

SC. Thích Nữ Như Huệ
Ủy viên

 

NS. Thích Nữ Diệu Thiền
Ủy viên

.

NS. Thích Nữ Nghiêm Liên
Ủy viên

SC. Thích Nữ Chúc Thuận
Ủy viên

 

SC. Thích Nữ Chúc Thật
Ủy viên

.

NS. Thích Nữ Nghĩa Thoại
Ủy viên

 

SC. Thích Nữ Diệu Trang
Ủy viên

 

SC. Thích Nữ Diệu Hiền
Ủy viên

.

SC. Thích Nữ Chúc Như
Ủy viên

SC. Thích Nữ Liên Nam
Ủy viên

 

SC. Thích Nữ Liên Châu
Ủy viên

.

SC. Thích Nữ Nghĩa Tịnh
Ủy viên

.

SC. Thích Nữ Như Mỹ
Ủy viên

Cư sĩ Nhuận Tài
Ủy viên

Cư sĩ Duyên Ngọc
Ủy viên

.

Cư sĩ Quang Tịnh
Ủy viên

Ban trị sự GHPGVN tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ V (2017-2022)