BAN CHỨNG MINH BAN TRỊ SỰ
GHPGVN TỈNH BẠC LIÊU
Nhiệm kỳ V (2017-2022)

HT. Padumathera

(Lý Sa Muoth)

HT. Sudhamathera

(Hữu Hinh)

HT. Thích Hoằng Quang

(Nguyễn Hoàng Minh)